Ринок оцінки майна модернізується

Фонд держмайна оприлюднив основні результати функціонування ринку оцінки майна у січні-вересні 2018 року.

ЗВІТИ ПРО ОЦІНКУ ДЕРЖМАЙНА

Як інформує ФДМУ, протягом січня-вересня 2018 року спеціалістами Фонду держмайна та його регіональних відділень, за даними автоматизованої підсистеми (АПС) «Рецензент», прорецензовано та надано висновки щодо 4952 звітів про оцінку державного майна, скла­дених суб’єктами оціночної діяльності (за аналогічний період 2017 року прорецензовано та на­дано висновки щодо 5361 звіту про оцінку державного майна, складеного суб’єктами оці­ночної діяльності).

Таким чином, загальна кількість прорецен­зованих за 9 місяців 2018 року звітів про оцін­ку майна порівняно з відповідним періодом 2017 року зменшилася на 7,6%, що свідчить про зменшення активності на ринку оцінки об’єктів оренди, продажу об’єктів державного та кому­нального майна.

Найбільшу кількість звітів прорецензовано у регіональних відділеннях по м. Києву (542), по Харківській (525), Львівській (394), Дніпропе­тровській (281) та Одеській (279) областях.

СУБ’ЄКТИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загалом за 9 місяців 2018 року в Україні було за­реєстровано 2845 суб’єктів, які мали діючий сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

Упродовж звітного періоду на ринку оцінки державного майна, за даними АПС «Рецензент», працювали 563 суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які надавали Фонду та органам місцевого самоврядування послуги з оцінки державного та комунального майна. Порівняно з відповідним періодом 2017 року цей показник зменшився на 9,4%.

ЄДИНА БАЗА ТА МОДУЛЬ

Законом «Про внесення змін до Податково­го кодексу України та деяких законодавчих ак­тів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-VIII від 7 грудня 2017 року було внесено зміни до статті 172 Податкового кодексу Украї­ни, відповідно до яких дохід від продажу об’єкта нерухомості не може бути нижчим за оціночну вартість, розраховану органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до Закону, та зареєстровану в Єдиній базі даних звітів про оцінку. При цьому було запроваджено зміни в організації роботи Єдиної бази, зокрема проце­дури моніторингу звітів на предмет відсутності порушень під час їх складання та (або) виявлен­ня недоліків, у тому числі невідповідності оці­ночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, який проводиться модулем електронного визначення оціночної вартості, а також автома­тичний обмін інформацією і документами з ав­торизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Механізм ведення Єдиної бази та реєстрації в ній звітів про оцінку майна, складених для цілей обчислення доходу платника податку – фізичної особи від продажу (обміну) майна, визначено Порядком ведення Єдиної бази, затвердженим Наказом ФДМУ №658 від 17 травня 2018 року.

Єдина база є інформаційно-телекомуніка­ційною системою, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оці­ночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). Вона забезпечує розміщення, створення, зберігання та опри­люднення всієї інформації про об’єкт неру­хомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, ав­томатичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за до­помогою мережі Інтернет.

Невід’ємною складовою Єдиної бази є Мо­дуль електронного визначення оціночної вар­тості подібного до об’єкта оцінки майна, метою запровадження якого є визна­чення середньоринкових цін на нерухоме майно за допомогою моніторингу цінових пропозицій, які містяться в оголошеннях, розміщених у ме­режі Інтернет. Завдяки наповненню Єдиної бази об’єктивною інформацією про реальні ціни продажу якість роботи Модуля поступово підвищується. Фондом завершується робота з укладання меморандумів з найбільшими інфор­маційними порталами, які акумулюють інфор­мацію про ціни пропозиції на ринку нерухомого майна з метою системного наповнення Єдиної бази актуальною та достовірною інформацією.

Єдину базу з Модулем було введено в експлуатацію 18 липня 2018 року. У цій базі зареєстровано 79828 звітів про оцінку житлової нерухомості. При цьому нотаріальними конторами перевірено 58226 звітів про оцін­ку нерухомого майна, відмовлено в реєстрації 7044 звітам.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: