Процедура ліцензування банків оновилася

Національний банк завершив комплексний перегляд підходів до правового регулювання процесів ліцензування банківських установ, розпочатий у жовтні 2017 року, інформує прес-служба регулятора. 

Його результатом стало прийняття нового Положення про ліцензування банків, яке було затверджене 22 грудня 2018 року Постановою Правління НБУ №149. Цей документ замінив старе Положення №306, прийняте ще у 2011 році.

Положення набуло чинності з 29 грудня 2018 року. Воно розроблене з урахуванням принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету, оновлених вимог Директиви 2013/36/ЄС про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційний нагляд за діяльністю кредитних організацій та інвестиційних компаній, а також Керівних настанов EBA щодо пруденційної оцінки набуття та збільшення істотної участі у фінансовому секторі та оцінки придатності керівників та осіб, що виконують ключові функції.

«Національний банк запропонував ринку принципово новий документ, основним завданням якого є перехід від формалістичного до ризик-орієнтованого підходу в питаннях ліцензування банків та забезпечення регулятора інструментами для сутнісного аналізу при здійсненні погоджувальних процедур», – зазначив Директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр БЕВЗ.

Серед ключових нововведень правового регулювання у сфері ліцензування банків, що знайшли своє відображення в Положенні, можна виділити наступні.

Оцінка фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб.

Визначено детальні критерії оцінки фінансового/майнового стану в залежності від суб’єктів, які підлягають перевірці, а також – від обставин, за яких така перевірка здійснюється.

Встановлено вимоги до бізнес-плану, що подається до Національного банку для отримання банківської ліцензії юридичною особою, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особою, яка має намір набути контроль над діючим банком.

Встановлено вимоги до потенційного контролера щодо подання до Національного банку інформації щодо фінансових ресурсів, які спрямовуватимуться ним на надання фінансової підтримки банку відповідно до бізнес-плану.

Змінено підхід до перевірки достатності власних коштів при набутті чи збільшенні істотної участі в банку, а саме здійснення такої перевірки проти більшої з таких величин: регулятивний капітал банку; мінімальний регулятивний капітал, установлений для банків Національним банком; ціна набуття/збільшення істотної участі в банку.

Змінено підходи до оцінки фінансової стійкості юридичної особи, зокрема: замість вичерпного переліку показників платоспроможності встановлені рекомендовані показники фінансової стійкості; передбачено вимогу щодо здійснення оцінки з урахуванням галузі та специфіки діяльності юридичної особи; дозволено здійснення оцінки не лише аудитором, але й іншим консультантом.

Посилено вимоги до джерел власних коштів фізичних осіб, що спрямовуються на капіталізацію банку та на набуття чи збільшення істотної участі в ньому. А саме: щодо необхідності їх зберігання в безготівковій формі безперервно протягом одного року.

Фізичним особам надано право не подавати до Національного банку підтвердження джерел власних коштів/майна, якщо вони перебувають у їхній власності безперервно більш ніж 15 років, та щодо них відсутні будь-які спори з третіми особами.

Оцінка ділової репутації юридичних і фізичних осіб.

– Здійснено поділ всіх визначених Національним банком ознак небездоганної ділової репутації на чотири групи. Перша група включає ознаки, пов’язані з дотриманням закону та публічного порядку, за наявності яких визнання ділової репутації небездоганною здійснюється Національним банком в обов’язковому порядку. Три інших групи включають ознаки, пов’язані з виконанням фінансових зобов’язань, з професійною діяльністю та з обійманням посад або володінням істотною участю в неплатоспроможних банках, щодо яких передбачено можливість застосування процедури «відбілювання». За результатами цієї процедури Національний банк має дескрецію при прийнятті рішення щодо ділової репутації особи.

– Встановлено право Національного банку приймати рішення про небездоганність ділової репутації особи за відсутності ознак, прямо визначених Положенням, якщо встановлені інші фактори, що свідчать про небездоганність ділової репутації особи. Зокрема, це систематичне порушення законодавства, порушення стандартів ділової етики тощо.

Погодження набуття чи збільшення істотної участі в банку.

Визначено особливості погодження для різних видів набуття/збільшення істотної участі, зокрема: для випадку внутрішньогрупової реструктуризації встановлено, що при зміні проміжних компаній, за умови незмінності кінцевого власника банку, документи подаються лише щодо таких проміжних компаній; для випадків набуття/збільшення істотної участі за довіреністю та у разі укладення правочину про управління.

Встановлено заборону на управління банком власними акціями та акціями/частками участі юридичних осіб у своєму ланцюгу володіння (банкам надано один рік на припинення такого управління).

Керівники банків.

– Встановлено додаткові вимоги відповідності керівників банку. Це – відсутність конфлікту інтересів, можливість приділяти достатньо часу виконанню обов’язків.

– Встановлено додаткові вимоги до незалежних директорів. Зокрема, вони не повинні бути акціонерами чи власниками істотної участі в банку.

– Розширено перелік осіб, які проходять у Національному банку тестування та співбесіду в обов’язковому порядку. До переліку таких осіб тепер входить незалежний директор, члени правління – відповідальні за ризик-менеджмент (CRO) та комплаєнс (CCO).

Відкриття відокремлених підрозділів банків і початок нових видів діяльності.

– Положення передбачає лібералізацію вимог до відкриття відокремлених підрозділів і початку нових видів діяльності. Зокрема, замість більшості формальних вимог введено умову щодо економічної обґрунтованості такого відкриття/початку діяльності, а також його відповідності стратегії та бізнес-плану банку.

– Передбачено суттєве збільшення (з одного робочого дня до трьох місяців) тривалості тимчасового призупинення діяльності відокремленого підрозділу, про яке необхідно повідомляти Національний банк.

Забезпечення прав маломобільних груп населення.

Національний банк зобов’язав банки надати доступ до всіх приміщень особам із інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (з документальним підтвердження цього факту сертифікованим фахівцем).

Визначений перехідний період для приведення банками приміщень у відповідність до зазначених вимог:

– упродовж першого року – не менше 50% приміщень, розташованих у Києві, обласних центрах і в містах із кількістю мешканців понад 300 тис. осіб; не менше 30% приміщень, розташованих в інших населених пунктах України;

– упродовж другого року – усіх приміщень, розташованих у місті Києві, обласних центрах і в містах із кількістю мешканців понад 300 тис. осіб; не менше 70% приміщень, розташованих в інших населених пунктах України;

– упродовж третього року – усіх приміщень.

Інші нововведення.

У Положенні також передбачені зміни за декількома напрямами.

По-перше, для полегшення практичного застосування документа його побудовано за процесно-орієнтованим принципом. Цей принцип полягає у зосередженні регулювання кожного процесу в окремому розділі з одночасним визначенням спільних положень щодо всіх процесів у перших трьох «загальних» розділах Положення.

По-друге, Положенням вперше на рівні нормативно-правового акта визначені принципи діяльності Національного банку у сфері ліцензування банків, якими є:

– рівноцінність сутності та форм (оцінюються правочини, операції та події за їх економічним, правовим і фактичним змістом);

– пропорційність регуляторних вимог (враховуються обставини та умови конкретної ситуації, за якої застосовуються процедури Положення);

– правова визначеність і обґрунтований сумнів (установлені конкретні вимоги до банків і їхніх власників, разом із тим, у разі потреби в уточненні інформації Національний банк має право запитати додаткову інформацію);

– комплексний аналіз (усебічний аналіз кожної особи, що подає документи згідно з Положенням).

Крім того, зазначеним документом передбачено застосування Національним банком професійного судження при прийнятті відповідних рішень.

Більш детально – у Постанові Правління НБУ №149 від 22 грудня 2018 року «Про затвердження Положення про ліцензування банків»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: