Емітентам роз’яснили механізм розкриття річної інформації

НКЦПФР інформує щодо вимог про розкриття річної інформації емітентами цінних паперів за 2018 рік.

Як повідомляє регулятор, Законом від 16.11.2017 р. №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» внесені деякі зміни, зокрема до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», у тому числі до статті 40 «Регулярна інформація про емітента».

З 6 січня 2018 року набрала чинності зазначена стаття 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

При цьому першим звітним періодом, за який емітенти цінних паперів зобов’язані подавати річну звітність в обсязі, встановленому новою редакцією статті 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», є 2018 рік.

Рішенням Комісії від 04.12.2018 р. №854 затверджені Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Комісії від 03.12.2013 р. №2826, яке на даний час знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Враховуючи зазначене, до дати набуття чинності Рішення №854 емітент цінних паперів має розкривати річну інформацію відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Комісії від 03.12.2013  р. №2826, та  додатково розкривати відомості передбачені частиною 3 статті 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

Данні річної інформації, передбачені частиною 3 статті 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», але не передбачені діючою редакцією Положення №2826, мають розкриватися емітентом у примітках до Змісту Додатка 38 у довільній формі до моменту набрання чинності Рішення №854.

Таким чином, емітент у примітках додатково розкриває:

– інформацію про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40);

– інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40);

– інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40);

– відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40);

– перелік власників пакетів 5% і більше акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (п.9 ч.3 ст.40);

– інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40);

– інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.11 ч.3 ст.40);

– звіт керівництва (п.12 ч.3 ст.40);

– твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40);

– інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40);

– інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (п.16 ч.3 ст.40);

– інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій – у кожного у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40);

– інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40);

– інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40);

– інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40);

– інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (п.21 ч.3 ст.40);

– інформацію про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40);

– інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40).

При цьому, у разі розкриття інформації, яка міститься у Звіті керівництва або інших документах, емітент цінних паперів може не включати копії документів до її складу у випадку, якщо такі документи є у публічному доступі у форматі PDF. У такому разі емітент зазначає реквізити (посилання) для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити у своєму складі повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса), ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: