ФДМУ підбив підсумки діяльності ринку оцінки майна у 2019 році

Станом на початок 2020 року в Україні було зареєстровано 2788 суб’єктів оціночної діяльності, які мали діючий сертифікат.

ОЦІНКА ДЕРЖМАЙНА

Згідно з даними звіту Фонду держмайна, протягом 2019 року спеціалістами Фонду та його регіональних відділень, за даними автоматизованої підсистеми (АПС) «Рецензент», прорецензовано та надано висновки щодо 6,5 тис. звітів про оцінку державного майна, складених суб’єктами оціночної діяльності. Для порівняння, за 2018 рік було прорецензовано та надано висновки щодо 6,9 тис. звітів про оцінку державного майна, складених суб’єктами оціночної діяльності.

ЄДИНА БАЗА

Протягом 2019 року в Єдиній базі даних звітів про оцінку було зареєстровано 247,9 тис. звітів та відмовлено у реєстрації 13,8 тис. звітів. При цьому нотаріусами було перевірено 294,9 тис. звітів.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою законодавчого врегулювання діяльності брокерів у сфері нерухомості, підвищення рівня якості надання брокерських послуг, забезпечення громадського та державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері нерухомості та брокерів Фонд розробив проект закону «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості». Проектом пропонується запровадити правові підстави діяльності суб’єктів господарювання на рин­ку нерухомості, визначити вимоги до осіб, які ма­ють право надавати брокерські послуги, права та відповідальність учасників ринку нерухомості, за­безпечити захист інтересів замовників брокерських послуг у сфері нерухомості. Документ було направлено на погодження заінтересованим органам та на сьогодні доопра­цьовується з урахування отриманих зауважень.

Задля приведення у відповідність до Зако­ну «Про приватизацію державного і комунального майна», удосконалення організацій­ного забезпечення оцінки державного і комуналь­ного майна у випадках його приватизації, відчу­ження, прискорення процедури приватизації об’єктів державної та комунальної власності, за­безпечення надходжень до Державного бюджету України від продажу об’єктів державної (комуналь­ної) власності Фондом розроблено проект поста­нови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна», яким пропону­ється викласти Методику оцінки майна у новій редакції.

Оновлену Методику оцінки майна затвер­джено Постановою Кабінету Міністрів України віл 20 лютого 2019 року №224.

З метою забезпечення контролю за якістю звітів про оцінку, складених для випадків перео­цінки активів державних підприємств та господар­ських товариств, у статутному капіталі яких більш ніж 50% акцій (часток) належить державі, Фондом підготовлено проект Постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання вдосконалення управ­ління об’єктами державної власності». Документ погоджено із за­інтересованими органами та направлено Міністер­ству юстиції України для проведення правової екс­пертизи.

Також задля удосконалення процедури прове­дення стандартизованої оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у процесі прива­тизації (корпоратизації), наказом Фонду від 23 грудня 2019 року №1456 затверджено Порядок визначен­ня оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні, який визначає організаційні та методичні засади проведення оцінки пакетів акцій таких това­риств.

З метою підвищення якості послуг з оцінки майна у випадках, передбачених Податко­вим кодексом України, підготовлено проект наказу Фонду «Про затвердження змін до Порядку ве­дення єдиної бази даних звітів про оцінку». Цей проект наказу направлено на погодження заін­тересованим органам.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: