Нові ознаки фіктивності емітентів цінних паперів

Міністерством юстиції України зареєстровано Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затверджене Рішенням НКЦПФР віз 30.05.2017 р. №393, повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

Дане Положення набуде чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

Документ визначає:

– ознаки фіктивності емітента цінних паперів;

– порядок прийняття рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності та виключення з цього списку.

Згідно з документом, ознаками фіктивності емітента цінних паперів (крім корпоративних інвестиційних фондів) є такі:

– неподання емітентом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярної річної інформації або регулярної квартальної інформації протягом двох кварталів поспіль;

– непроведення акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль та/або неутворення органів управління акціонерного товариства, визначених законодавством, протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

– реєстрація місцезнаходження емітента у приміщенні житлового фонду;

– середньомісячна величина заробітної плати за звітний період є меншою від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством;

– відсутність чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (для страховиків – розміру чистих зароблених страхових премій) станом на кінець фінансового року (крім страховиків зі страхування життя);

– основні засоби, та/або незавершені капітальні інвестиції, та/або інвестиційна нерухомість, та/або довгострокові біологічні активи, та/або запаси, та/або поточні біологічні активи, та/або права користування природними ресурсами, та/або відстрочені податкові активи, та/або гроші та їх еквіваленти, та/або інші оборотні активи складають менш ніж 25% активів емітента станом на кінець звітного періоду;

– для публічних акціонерних товариств, страховиків, а також інших емітентів, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, – нескладання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності;

– для публічних акціонерних товариств – більше ніж трикратне перевищення капіталізації емітента над розміром чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (для страховиків – розміру чистих зароблених страхових премій) станом на кінець фінансового року (крім страховиків зі страхування життя, холдингових компаній);

– для публічних акціонерних товариств – більше ніж трикратне перевищення капіталізації емітента над вартістю чистих активів такого емітента станом на кінець звітного періоду;

– для страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя, – частку активів емітента станом на кінець звітного періоду становить дебіторська заборгованість (крім дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги) у розмірі 25% і більше;

– для страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя, – частку активів емітента станом на кінець звітного періоду становлять одержані векселі у розмірі 20% і більше;

– для страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя, – частку активів емітента станом на кінець звітного періоду становлять довгострокові фінансові інвестиції (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інші фінансові інвестиції) у розмірі 40% і більше;

– для емітентів забезпечених облігацій – відсутність договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями), або договору перестрахування (у випадках, передбачених законодавством), або відкликання гарантії виконання емітентом зобов’язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) у період після дати реєстрації Комісією випуску облігацій та проспекту їх емісії (у разі якщо не укладений новий відповідний договір, не отримано нову гарантію) відповідно до наявної в Комісії інформації.

У свою чергу ознаками фіктивності емітента цінних паперів – корпоративного інвестиційного фонду є такі:

– неподання корпоративним інвестиційним фондом до Комісії регулярної інформації станом на кінець наступного звітного періоду після спливу строку заміни компанії з управління активами;

– непроведення корпоративним інвестиційним фондом загальних зборів акціонерів протягом одного року;

– реєстрація місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду в приміщенні житлового фонду;

– перевищення капіталізації корпоративного інвестиційного фонду до вартості чистих активів такого емітента більше ніж у 2 рази відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду;

– вартість цінних паперів, обіг яких зупинено (крім цінних паперів, обіг яких зупинено в процесі здійснення корпоративних операцій емітента), та/або щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, та/або векселів, та/або простроченої понад 90 днів дебіторської заборгованості, становить більше ніж 50% загальної вартості активів корпоративного інвестиційного фонду;

– включення до складу активів корпоративного інвестиційного фонду, який не є венчурним фондом, прав вимоги за кредитними договорами.

Більш детально – у Рішенні НКЦПФР «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності»

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: