В Україні можуть з’явитися облігації фондів місцевого розвитку

У Парламенті зареєстровано законопроект «Про облігації фондів місцевого розвитку», поданий групою народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа (реєстраційний №9023), його метою є визначення організаційно-правових засад створення фондів місцевого розвитку для емісії облігацій як інструменту цільового фінансування місцевих інвестиційних проектів за умов забезпечення надійного захисту прав інвесторів у такі облігації.

Законопроект складається з чотирьох основних розділів та прикінцевих положень.

У першому розділі, крім традиційного визначення понять, які вживаються у тексті законопроекту, закріплюється цільовий характер їх використання та описуються процеси взаємодії учасників процесу розроблення та реалізації місцевого інвестиційного проекту. Зобов’язання за облігаціями фондів місцевого розвитку погашаються за рахунок видатків спеціального фонду місцевого бюджету за бюджетними зобов’язаннями в сумах надходжень за окремими видами доходів бюджету органу (органів) місцевого самоврядування, які протягом усього строку обігу облігацій перераховуються на рахунок умовного зберігання (ескроу) фонду місцевого розвитку, відкритий у банку ескроу-агенті.

Розміщення облігацій фондів місцевого розвитку здійснюється з метою цільового фінансування місцевих інвестиційних проектів, однак місцевий інвестиційний проект може мати інші джерела фінансування, крім розміщення облігацій фондів місцевого розвитку. Прикінцевими положеннями законопроекту передбачається внести зміни до Закону України «Про інвестиційну діяльність» і дати визначення поняттю «місцевий інвестиційний проект».

До обов’язкових учасників процесу розроблення та реалізації місцевого інвестиційного проекту відносяться рада (представницький орган місцевого самоврядування), фонд місцевого розвитку, адміністратор (фінансова установа, яка здійснює адміністрування фонду місцевого розвитку), банк ескроу-агент, андеррайтер, підрядник, технічний контролер (юридична особа, яка відповідно до законодавства підтверджує виконання робіт підрядником для перерахування коштів підряднику з рахунку умовного зберігання (ескроу). Законом визначено, на основі яких рішень і договорів взаємодіють учасники процесу у ході реалізації проекту та його фінансування за рахунок коштів від розміщення облігацій фондів місцевого розвитку.

У другому розділі законопроекту визначається правовий статус фонду місцевого розвитку, порядок його заснування, повноваження керівних органів фонду та особливості його ліквідації. Окрема стаття визначає істотні умови договору з адміністратором та обов’язки адміністратора фонду.

Фонд місцевого розвитку є юридичною особою публічного права, створеною розпорядчим актом ради в організаційно-правовій формі комунальної установи. Засновником фонду місцевого розвитку є рада, але у випадку необхідності розроблення та реалізації спільних місцевих інвестиційних проектів засновниками фонду місцевого розвитку можуть бути також інші міські, селищні, сільські ради. У цьому випадку співробітництво територіальних громад, укладання договорів про співробітництво, підготовка та реалізація спільних проектів здійснюються відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

До переліку майна, яке передається засновником (засновниками) фонду місцевого розвитку, необхідного для досягнення мети його створення, включаються майнові права на проектно-кошторисну документацію зі створення об’єкту інфраструктури в розмірі фактичних видатків з місцевого бюджету, та кошти, необхідні для покриття первинних витрат до початку розміщення облігацій.

Органами управління фонду місцевого розвитку є керівник фонду (голова ради) та наглядова рада, яка утворюється зі складу депутатів відповідної ради (рад) у кількості не менше трьох осіб.

Керівник фонду зобов’язаний укласти від імені фонду договір з адміністратором.

Наглядова рада фонду приймає рішення про емісію облігацій фондів місцевого розвитку та про затвердження результатів цієї емісії, визначає адміністратора фонду та затверджує умови договору з ним.

Адміністратор зобов’язаний укласти від імені фонду договір про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм, виконувати інші обов’язки емітента, передбачені законодавством про цінні папери та фондовий ринок, а також надавати банку ескроу-агенту розпорядження щодо перерахування коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) фонду місцевого розвитку бенефіціарам та документи, які є підставою для таких перерахувань. Крім того, адміністратор зобов’язаний укласти договори з банком ескроу-агентом та технічним контролером, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність фонду місцевого розвитку.

У третьому розділі визначаються порядок та процедури розробки місцевого інвестиційного проекту, виконання підрядником робіт з його реалізації, організація технічного контролю при реалізації проекту. Окремою статтею визначені сфери реалізації місцевих інвестиційних проектів за рахунок коштів від розміщення облігацій фондів місцевого розвитку.

Результатом реалізації місцевого інвестиційного проекту за рахунок коштів від розміщення облігацій фондів місцевого розвитку є об’єкт інфраструктури, який є нерухомим майном і відноситься до основних засобів згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У четвертому розділі визначаються особливості емісії та обігу облігацій фондів місцевого розвитку.

Так, облігації фондів місцевого розвитку можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску або з різними строками погашення для окремих серій. Для фінансування одного об’єкту інфраструктури здійснюється один випуск облігацій фонду місцевого розвитку Законопроектом передбачається встановити обмеження на обсяг випуску облігацій фонду місцевого розвитку. Рішенням про емісію облігацій фондів місцевого розвитку може бути передбачена виплата усієї номінальної вартості облігацій в дату їх погашення або її частин протягом строку обігу облігацій.

У разі емісії облігацій фондів місцевого розвитку шляхом публічної пропозиції розміщення облігацій здійснюється емітентом із залученням андеррайтера. У цьому випадку істотною умовою договору андеррайтингу є гарантування андеррайтером повного продажу облігацій емітента інвесторам, у тому числі повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з подальшим перепродажем.

Окремою статтею законопроекту передбачений особливий режим використання двох окремих рахунків умовного зберігання (ескроу): перший – для одержання коштів від розміщення облігацій фондів місцевого розвитку та фінансування будівництва або реконструкції об’єкту інфраструктури; другий – для розрахунків із власниками облігацій фондів місцевого розвитку. Також у цьому розділі визначені особливості погашення облігацій фондів місцевого розвитку та виплати доходів за ними, порядок дій емітента у разі настання дефолту.

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачається внесення змін до деяких законів, зокрема «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про банки та банківську діяльність», «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення» та до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (щодо звільнення від державного мита за реєстрацію випуску облігацій фондів місцевого розвитку). Цими змінами передбачається включити облігації фондів місцевого розвитку до складу активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: